location

1. Polityka Prywatności określa zbiór zasad dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych
osobowych pozyskanych za pośrednictwem witryny www.click-lease.com.pl (zwanego dalej:
„Witryną”).
2. Właścicielem witryny i jednocześnie administratorem danych jest ClickLease Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba firmy mieści się przy ul. Chorzowska 44b lok 414, 44-
100 Gliwice, SR X wydział Gliwice. KRS: 0000841993, NIP: 631-26-91-342, Kapitał zakł. 25
000zł (opłacony), zwana dalej ClickLease.
3. Dane osobowe zbierane przez ClickLease za pośrednictwem witryny są przetwarzane zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwane również RODO.
4. ClickLease dokłada szczególną uwagę do poszanowania prywatności Użytkowników
odwiedzających Witrynę.

I RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA
1. ClickLease zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub
jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.
2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
1. rejestracji konta w Witrynie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym
kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. składania zamówienia w Witrynie, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna:
niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której
przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby,
której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO);
4. korzystania z usług formularzy w Witrynie Internetowej w celu wykonania umowy
świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o
świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. W przypadku rejestracji konta w Witrynie, Użytkownik podaje:
1. adres e-mail;
2. dane adresowe:
1. kod pocztowy i miejscowość;
2. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
3. imię i nazwisko;
4. numer telefonu.
4. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
1. firmę Przedsiębiorcy;
2. numer NIP.
5. W przypadku składania zamówienia w Witrynie, Użytkownik podaje następujące dane:
1. adres e-mail;
2. dane adresowe:
3. kod pocztowy i miejscowość;
4. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
5. imię i nazwisko;
6. numer telefonu.
6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
1. firmę Przedsiębiorcy;
2. numer NIP.
7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje:
1. adres e-mail;
2. imię i nazwisko.
8. W przypadku skorzystania z usługi formularzy kontaktowych, Użytkownik może zostać
poproszony o podanie następujących danych:
1. adres e-mail;
2. imię i nazwisko;
3. numer telefonu;
9. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
1. nazwa firmy
2. NIP firmy
3. rodzaj działalności
4. forma prowadzenia księgowości
5. średni przychód z 3 ostatnich miesięcy w zł
6. liczba pracowników
7. imię i nazwisko właściciela i/lub wspólnika
8. PESEL właściciela i/lub wspólnika
9. telefon kontaktowy właściciela i/lub wspólnika
10. nr dokumentu tożsamości właściciela i/lub wspólnika
11. daty ważności, organu wydający dokumentu właściciela i/lub wspólnika
12. obywatelstwo właściciela i/lub wspólnika
13. dane adresowe właściciela i/lub wspólnika
14. stan cywilny właściciela i/lub wspólnika
10. Podczas korzystania ze Strony Internetowej witryny mogą być pobierane dodatkowe informacje, w
szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy
Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
11. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i
odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Witrynie.
Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności
tych usług.
12. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe
podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Witrynie Internetowej takie
jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w
jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w
tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1
lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed
roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
13. Przekazanie danych osobowych do ClickLease jest dobrowolne, w związku z zawieranymi
umowami, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej witryny, z tym jednak
zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwi procesowanie
zapytania Użytkownika.

II KOMU UDOSTĘPNIANE LUB POWIERZANE SĄ DANE ORAZ JAK DŁUGO SĄ
PRZECHOWYWANE?
1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta ClickLease
przy prowadzeniu witryny. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności
od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom ClickLease co do celów i
sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i
sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
1. Podmioty przetwarzające. ClickLease korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane
osobowe wyłącznie na polecenie ClickLease. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący
usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy
ruchu w Witrynie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii
marketingowych;
2. ClickLease korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami
ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni
usługi finansowe oraz bankowe.
2. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG).
3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane
osobowe Użytkownika przetwarzane są przez ClickLease tak długo, aż zgoda nie zostanie
odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia
roszczeń jakie może podnosić ClickLease i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli
przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla
roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – trzy lata.
2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane
osobowe Użytkownika przetwarzane są przez ClickLease tak długo, jak jest to niezbędne
do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia
roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat
sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – trzy lata.
4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi,
analizy danych statystycznych i dostosowania witryny Internetowej do preferencji Użytkowników,
a także administrowania Witryną Internetową.
5. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego
adres e-mail ClickLease będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje
handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Witrynie Internetowym.
6. W przypadku skierowania żądania ClickLease udostępnia dane osobowe uprawnionym organom
państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub
Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

III MECHANIZM COOKIES, ADRES IP
1. Witryna Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez
ClickLease na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Witryna Internetowa, jeżeli
przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której
pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten
plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez
ClickLease produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających
Witryna Internetowa. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin
prezentowanych produktów w Witrynie Internetowej.
2. ClickLease wykorzystuje dwa typy plików cookies:
1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera
zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
komputerów Użytkowników.
2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i
pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych
nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji
poufnych z komputera Użytkowników.
3. ClickLease wykorzystuje cookies własne w celu:
1. uwierzytelniania Użytkownika w Witrynie Internetowej i zapewnienia sesji Użytkownika w
Witrynie Internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie witryny Internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych
statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony
Internetowej witryny, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. ClickLease wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
1. prezentowania na stronach informacyjnych witryny Internetowej, mapy wskazującej
lokalizację biura ClickLease, za pomocą witryny Internetowej maps.google.com
(administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą
w USA);
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników witryny Internetowej. W
szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów
lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich
przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies
do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny Internetowej będzie
możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. ClickLease może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany
komputerowi osoby odwiedzającej Witrynę Internetową przez dostawcę usług internetowych.
Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany
komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest
wykorzystywany przez ClickLease przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem,
tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin),
jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu witryny Internetowej, a także w
celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych
automatycznych programów do przeglądania treści witryny Internetowej.
7. Witryna Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. ClickLease nie
ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
IV
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił ClickLease.
2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez ClickLease zgodnie z
prawem przed jej cofnięciem.
4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji,
może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z
prawem ClickLease może świadczyć jedynie za zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z
jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym
profilowania, jeżeli ClickLease przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony
interes, np. marketing produktów i usług ClickLease, prowadzenie statystyki korzystania z
poszczególnych funkcjonalności witryny Internetowej oraz ułatwienie korzystania z witryny
Internetowej, a także badanie satysfakcji.
2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych
dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie
jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
3. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i ClickLease nie będzie miał innej
podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika
zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
1. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych
osobowych.
2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których
były przetwarzane;
2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w
oparciu o jego zgodę;
3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu
ClickLease podlega;
6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego.
4. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub
wycofaniem zgody, ClickLease może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do
wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego, któremu podlega ClickLease. Dotyczy to w szczególności danych
osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów
rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług ClickLease, czy też
dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane
zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami
sprzedaży lub świadczeniem usług.
5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych
funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem
danych objętych żądaniem. ClickLease nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w
tym marketingowych.
2. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w
następujących przypadkach:
1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ClickLease
ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości
danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych
Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń;
4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie
następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację
– ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które
realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
6. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
1. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane
osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych
osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym
okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego
okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe),
o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie
wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o
zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię
Europejską;
3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
7. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania
dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów
przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego
oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki
Prywatności.
8. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
1. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a
następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.
Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez
Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W
takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w
formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu
maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora
danych osobowych.
9. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw,
ClickLease spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania
lub liczbę żądań – ClickLease nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu
kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania
żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
10. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana
jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
11. Użytkownik ma prawo żądać od ClickLease przekazania kopii standardowych klauzul umownych
kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
12. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw
przyznanych na mocy RODO.

V ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM – HASŁO
1. ClickLease zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania
danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Witrynie. ClickLease
stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie
bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
2. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Witrynie Internetowej utracił w jakikolwiek
sposób hasło dostępu, Witryna Internetowa umożliwia wygenerowanie nowego hasła. ClickLease
nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób
uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail
w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania
do konta w Witrynie Internetowej. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas
rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną
zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej
witryny, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
3. ClickLease nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą
o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

VI ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: email: rodo@clicklease.pl
lub adres : ClickLeaseSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chorzowska 44b lok 414, 44-
100 Gliwice.